شانی دبیرخانه دائمی برند:
تهران -بزرگراه چمران -محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران-سازمان توسعه تجارت ایران-سالن 16-دفتر امور بنگاه ها-دبیرخانه برند
تلفن :
02122662561