شانی دبیرخانه دائمی برند:
تهران -بزرگراه چمران -محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران-سازمان توسعه تجارت ایران-دبیرخانه برند
تلفن :
02122662561