• اطلاعیه
  • ثبت نام برند
  • نظرسنجی
  • منتخبین و جوایز
  • گروه های کالایی و خدمات
  • فرم ثبت نام خدمات دهندگان برند
  • مقالات
  • اخبار
معرفی جشنواره 
موفقیت شرکت های تولیدی و خدماتی در افزایش سهم بازار بویژه در عرصه بین المللی مرهون برند و برندسازی می باشد. افزایش رقابت بین تولیدکنندگان داخلی نقش مهمی در ایجاد برندهای قدرتمند ملی خواهد داشت. سازمان توسعه تجارت ایران جشنواره برندهای برتر ملی را با هدف شناسایی الگوهای موفق برندسازی در کشور برگزار می نماید.
بیشتر
ویرایش برند ثبت شده
ثبت اطلاعات شرکت های ارائه دهنده خدمات برند
  ارزیابی جشنواره
متقاضیان برند برتر پس از انجام ثبت نام اینترنتی مستندات خود را به دبیرخانه برند، واقع در سازمان توسعه تجارت ایران تحویل نمایند. دبیرخانه برند پس از انجام ارزیابی اولیه و بر اساس مدل علمی ارزیابی برند، طی  پرسشنامه های طراحی شده اقدام به نظرسنجی عمومی از مصرف کنندگان می نماید. نتایج نظرسنجی عمومی و ارزیابی اولیه برندهای برتر ملی را تعیین خواهد نمود.
بیشتر
جوایز جشنواره 
جشنواره برندهای برتر ملی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران با حضور مقامات عالی رتبه کشور برگزار خواهد گردید و به برگزیدگان جشنواره جوایز ذیل اهداء می گردد:
- تندیس زرین
- تندیس سیمین
- تندیس بلورین
بیشتر